Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti Kicero Group s.r.o.

IČ 241 38 134

se sídlem Praha 1, Staré Město, Kaprova 42/14, PSČ 110 00

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 182106

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Kicero Group s.r.o., IČ 241 38 134, se sídlem
Praha 1, Staré Město, Kaprova 42/14, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 182106 (dále jen „ poskytovatel“), upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) vzájemná
práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o nájmu e-shopu a poskytování souvisejících služeb (dále jen „ smlouva“), uzavřené mezi poskytovatelem a třetími osobami (dále jen „klient“).

2. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto obchodní podmínky a ceník služeb. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v
českém jazyce.

3. Smlouvu může uzavřít pouze fyzická osoba podnikající v souladu s ust. § 420 OZ nebo právnická osoba.

4. Je-li ustanovení smlouvy odlišné od ustanovení těchto obchodních podmínek, přednost má ustanovení obsažené ve smlouvě.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout klientovi k dočasnému užívání za úplatu aplikaci – internetový obchod vytvořený poskytovatelem
pomocí šablon (dále jen „e-shop“) spolu s technickou podporou, a závazek klienta uhradit poskytovateli odměnu za poskytované služby.

2. Technickou podporou se rozumí především:

a) zajištění zabezpečeného přístupu pro administraci e-shopu, konkrétně pro administraci prezentační části aplikace (tzv. front-end)

b) aktualizace softwaru – jádra systému (aktualizace se nevztahují k prezentační části aplikace)

c) opravy vad e-shopu

d) telefonická/e-mailová technická podpora k obsluze systému, a to v rozsahu nejvýše 5 požadavků za kalendářní měsíc

e) sledování zatížení prezentace a případných útoků z internetu

3. E-shop je po celou dobu trvání smluvního vztahu provozován na serverech poskytovatele.

4. E-shop je klientovi poskytován v blanketní formě, tedy s univerzálně přednastavenou prezentační částí aplikace. Individuální úprava prezentační části
aplikace a doplnění produktů do e-shopu není předmětem smlouvy.

5. Klient nemá nárok na předání zdrojových kódů e-shopu, není oprávněn do zdrojových kódů e-shopu nahlížet ani s nimi jakkoliv manipulovat.

III. Uzavření smlouvy

1. Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem akceptace řádně vyplněné objednávky klienta, učiněné prostřednictvím on-line formuláře, umístěného na
webových stránkách poskytovatele.

2. Objednávka je řádně vyplněna v případě, že jsou řádně a pravdivě vyplněny veškeré informace výslovně vyžadované elektronickým objednávkovým formulářem,
kdy se jedná především o identifikační údaje klienta, technické specifikace poptávaného e-shopu aj.

3. Poskytovatel zašle klientovi akceptaci objednávky prostřednictvím e-mailové pošty, a to nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení objednávky. Za
akceptaci objednávky se považuje taktéž vystavení faktury za poskytované služby a její doručení klientovi.

4. Jestliže poskytovatel ve lhůtě dle odst. 3. tohoto článku objednávku neakceptuje, považuje se objednávka za odmítnutou.

5. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout podanou objednávku bez udání důvodu.

6. Jestliže některý z požadavků klienta, specifikovaných v objednávce, nemůže poskytovatel splnit, poskytovatel může zaslat poskytovateli prostřednictvím
elektronické pošty novou nabídku, zohledňující požadavky objednatele a možnosti poskytovatele, s žádostí o stanovisko klienta. Takováto nabídka se považuje
za nový návrh smlouvy a smluvní vztah je v takovém případě uzavřen až přijetím této nabídky klientem.

7. Poskytovatel je oprávněn požadovat od klienta prokázání jeho totožnosti kopií občanského průkazu, nebo jiným dokladem totožnosti obsahujícím fotografii.
Jedná-li se o zástupce klienta, je poskytovatel oprávněn po něm požadovat prokázání vazby na klienta doložením písemné plné moci či jiného dokladu,
opravňujícího zástupce klienta k jednání za klienta. Poskytovatel je oprávněn pořídit si a ponechat kopii dokladu totožnosti nebo plné moci dle předchozí
věty pro účely řádného vedení smluvní dokumentace.

8. Klient je oprávněn vzít objednávku zpět nejpozději do dne její akceptace, a to písemnou formou.

9. Ke změně řádně uzavřené smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou stran, kdy požadavek písemné formy je splněn i v případě uzavření dohody
prostřednictvím elektronické pošty či faxu.

10. Po uzavření smlouvy zřídí poskytovatel klientovi klientský účet (dále jen „klientský účet“). Přihlašovací údaje do klientského účtu
zašle poskytovatel klientovi prostřednictvím elektronické pošty. Klient není oprávněn umožnit přístup ke klientskému účtu či jeho využívání třetím osobám.

11. Klientský účet obsahuje údaje uvedené klientem v objednávce. Klient je povinen veškeré uvedené údaje při jakékoliv jejich změně aktualizovat.

IV. Odměna

1. Výše odměny poskytovatele za plnění dle smlouvy je stanovena Ceníkem, který je nedílnou součástí smlouvy.

2. Odměna je stanovena jako paušální, a to vždy za jedno byť jen započaté fakturační období. Délka fakturačního období je sjednána ve smlouvě.

3. Odměna je vždy splatná předem, a to nejpozději 5 pracovních dní před zahájením příslušného fakturačního období, na základě faktury vystavené
poskytovatelem.

4. Faktura vystavená poskytovatelem musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů. Uzavřením smlouvy klient výslovně souhlasí s tím, že
faktura mu bude zasílána elektronicky, a to zasláním do klientského účtu klienta.

5. Povinnost klienta uhradit odměnu je splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

6. Odměna poskytovatele nezohledňuje případné vícepráce. Vícepracemi se rozumí především poskytování služeb nad rámec dohody dle smlouvy či opravy závad
systému e-shopu, které byly způsobeny z důvodů na straně klienta či osoby, které klient umožnil přístup do klientského účtu, případně závady způsobené
napojením e-shopu na programy třetích stran.

7. Neuhradí-li klient odměnu řádně a včas, je poskytovatel oprávněn přerušit poskytování plnění dle smlouvy až do doby uhrazení závazku klienta včetně
zákonných úroků z prodlení a případných smluvník pokut. Přerušení plnění dle smlouvy nemá vliv na povinnost klienta uhradit všechny splatné závazky.
Současně vzniká poskytovateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý byť jen započatý den prodlení. Smluvní pokuta je
splatná ve lhůtě 7 pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy k úhradě. Za doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty se považuje doručení faktury na
úhradu smluvní pokuty do klientského účtu klienta. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu vzniklé škody.

V. Poskytnutí plnění

1. Plnění dle smlouvy se považuje za poskytnuté okamžikem aktivace e-shopu. E-shop se je aktivovaný okamžikem jeho zveřejnění na veřejně dostupné
internetové doméně.

2. Poskytovatel je povinen aktivovat e-shop ve lhůtách sjednaných smlouvou, nikoliv však dříve, než dojde k úhradě odměny za dané fakturační období. V
případě prodlení s úhradou odměny je poskytovatel povinen aktivovat e-shop ve lhůtě 5 pracovních dnů od provedení úhrady. O aktivaci e-shopu bude klient
bez zbytečného odkladu informován prostřednictvím elektronické pošty či interního sdělení v klientském účtu.

3. Klient je povinen e-shop neprodleně po doručení oznámení o jeho aktivaci zkontrolovat. Zjevné vady e-shopu je klient povinen nahlásit nejpozději do dvou
dnů od jeho aktivace. K oznámením o zjevných vadách, které budou učiněny po této lhůtě, se nepřihlíží a klient ztrácí nárok uplatňovat práva z vadného
plnění.

4. Před aktivací e-shopu může poskytovatel umožnit klientovi přístup k neveřejné demo-verzi e-shopu, za účelem seznámení se s funkcemi e-shopu.

VI. Práva a povinnosti stran

1. Poskytovatel je povinen zajistit klientovi řádné a ničím nerušené užívání e-shopu.

2. Za porušení povinností dle odst. 1., odst. 2. tohoto článku těchto podmínek se nepovažuje:

a) omezení či pozastavení provozu e-shopu na dobu nezbytně nutnou pro výkon technické podpory. Omezení či pozastavení provozu e-shopu je poskytovatel
povinen klientovi ohlásit nejméně 1 den předem, a to prostřednictvím klientského účtu;

b) omezení či pozastavení provozu e-shopu z důvodu pádu či poškození hostingu či serveru;

c) omezení či pozastavení provozu e-shopu z důvodu útoku třetí strany, který nemohl provozovatel při vynaložení obvyklého úsilí odvrátit.

3. Klient se zavazuje při provozu e-shopu dodržovat právní předpisy České republiky, Evropské unie, mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána,
obchodní zvyklosti a dobré mravy, především se zavazuje nabízet v e-shopu k prodeji pouze zboží, k jehož prodeji je oprávněn a jehož prodej prostřednictvím
komunikace na dálku není zakázán.

4. Klient je povinen veškerá data obsažená v e-shopu zálohovat na vlastním serveru či datovém uložišti.

5. Klient není oprávněn předat e-shop k užívání třetí osobě.

6. Klient je povinen informovat Poskytovatele o jakékoliv reklamní či marketingové akci, která může způsobit nadměrnou, nebo neúměrně vysokou návštěvnost
e-shopu. Klient je povinen vyčkat se spuštěním takové reklamní či marketingové akce do schválení ze strany poskytovatele a potvrzení, že e-shop je schopen
takovou návštěvnost pojmout. V případě, že klient nesplní svou informační povinnost, nebo nevyčká souhlasu poskytovatele, je poskytovatel oprávněn provoz
e-shopu dočasně pozastavit, pokud by tento svou nadměrnou zátěží omezoval provoz serveru, na kterém je umístěn.

7. Klient je povinen zdržet se veškerého jednání, které by bylo byť jen způsobilé poškodit dobré jméno a pověst poskytovatele. V případě porušení této
povinnosti je klient povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 7
pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy k úhradě. Za doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty se považuje doručení faktury na úhradu smluvní pokuty
do klientského účtu klienta. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu vzniklé škody.

VII. Odpovědnost stran

1. Uživatel je odpovědný za obsah a data zveřejněná a umístěná v e-shopu.

2. Vznikne-li poskytovateli v důsledku porušení povinnosti uživatele dle těchto podmínek jakákoliv škoda, je uživatel povinen poskytovateli tuto škodu
nahradit. Škodou se rozumí taktéž náklady vynaložené poskytovatelem na právní zastoupení při vymáhání vzniklé škody, jakož i při zastupování v řízení či
sporu, zahájeném z důvodů na straně uživatele.

3. Poskytovatel odpovídá uživateli za škodu mu způsobenou zaviněným porušením povinností poskytovatele dle smlouvy. Poskytovatel neodpovídá za vady e-shopu
ani škody způsobené uživateli, byly-li zapříčiněny uživatelem, třetími osobami nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Poskytovatel neodpovídá za vady
ani za škodu způsobenou zejména:

a) vložením nesprávných údajů do e-shopu uživatelem, chybným postupem uživatele při vkládání informací nebo souborů do e-shopu nebo nesprávnou interpretací
údajů prezentovaných v e-shopu

b) napadením lokální sítě uživatele či jeho počítačů škodlivým softwarem (např. spyware, malware aj.) či cíleným útokem třetích osob na e-shop či na
server, na kterém je e-shop umístěn

c) neodborným zásahem do e-shopu, jeho systémového programového vybavení a prostředí, neodbornou správou systému uživatele

d) nesprávnou funkcí technického vybavení, operačního systému nebo sítě, nesprávnou funkcí softwaru třetí osoby, které běží současně s e-shopem

e) přerušením poskytování služeb (tj. zveřejnění e-shopu, poskytování technické podpory), ztrátou či poškozením dat z důvodu zásahu vyšší moci, poruchy na
zařízení, selhání dodávky el. energie, výpadku internetového připojení způsobeného poskytovatelem.

4. Poskytovatel není odpovědný za škodu vzniklou důsledkem ztráty nebo poškození dat uživatele, která uživatel v souladu s těmito podmínkami řádně
nezálohoval. Náklady spojené s rekonstrukcí a opravou ztracených či znehodnocených dat jde k tíži uživatele.

5. Strany nejsou oprávněny uplatňovat vůči sobě navzájem nárok na náhradu ušlého zisku, který vznikne v souvislosti s porušením povinností dle smlouvy s
výjimkou případů, kdy škoda vznikne v důsledku jednání založeného na podvodném jednání, úmyslu nebo hrubé nedbalosti odpovědné strany, není-li v těchto
podmínkách uvedeno jinak.

VIII. Licenční ujednání

1. Klient uzavřením smlouvy bere na vědomí, že e-shop je svým charakterem autorské dílo dle § 2 z. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v aktuálním znění (dále
jen „autorský zákon“), a jako takový požívá zvláštní ochrany dle autorského zákona.

2. Za účelem řádného plnění dle smlouvy poskytovatel společně s nájmem e-shopu uděluje klientovi taktéž nevýhradní licenci k výkonu práva užívat e-shop k
účelu dle smlouvy a těchto podmínek.

3. Právem užívat e-shop se rozumí právo upravit prezentační část autorského díla, a to v rozsahu umožněném provozovatelem, právo vložit do autorského díla
taková vlastní data, informace a údaje nezbytné pro řádný provoz e-shopu (tj. informace o produktech, cenách, obchodních podmínkách, provozovateli e-shopu
apod.). Klient není oprávněn odstraňovat, měnit, zakrývat či jakýmkoliv jiným způsobem zasahovat do jakýchkoliv označení subjektů umístěných nebo uložených
v e-shopu nebo jakékoliv jeho části, především není oprávněn jakkoliv skrýt či odstranit označení autora díla a poskytovatele.

4. Klient není oprávněn autorské právo ani jeho část rozmnožovat, rozšiřovat jej, předávat třetím osobám, upravovat (s výjimkou úprav prezentační části
autorského díla dle odst. 2. tohoto článku těchto podmínek) či zahrnout do souboru autorských děl.

5. Klient není oprávněn udělit žádné třetí osobě podlicenci, nedohodnou-li se strany písemně jinak.

6. V případě nejistoty, zda má klient právo užít autorské dílo způsobem, který není v tomto článku výslovně specifikován se má za to, že klient toto právo
nemá.

7. Klient je povinen zdržet se provádění zpětné analýzy, rekompilace, převodu ze zdrojového kódu e-shopu, přístupu ke zdrojovému kódu e-shopu, jakož i
jakémukoliv šíření e-shopu třetím osobám.

8. Licence se sjednává na dobu určitou, a to po dobu trvání smlouvy, neomezeně pro celé území České republiky.

9. Poruší-li klient licenční ujednání dle tohoto článku těchto podmínek či povinnosti vyplývající z autorského zákona, je povinen uhradit poskytovateli
veškerou vzniklou škodu, a to včetně ušlého zisku a bezdůvodného obohacení.

IX. Trvání smlouvy, ukončení smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností ode dne jejího uzavření.. Délka trvání smlouvy je stanovena ve smlouvě.

2. Po uplynutí sjednané doby se smlouva automaticky prolonguje na dobu určitou v délce sjednané ve smlouvě, neoznámí-li jedna ze smluvních stran druhé, že
na dalším trvání smlouvy nemá zájem. Oznámení dle předchozí věty musí daná smluvní strana učinit nejpozději ve lhůtě 15 dnů před předpokládaným ukončením
smlouvy. K později učiněnému prohlášení se nepřihlíží. K zastavení prolongace smlouvy dojde taktéž v případě, že klient neuhradí odměnu dle platného Ceníku
na další období trvání smlouvy do 3 dnů před prvním dnem dalšího období trvání smlouvy.

3. K ukončení smlouvy dojde

a) uplynutím sjednané doby, oznámí-li některá ze smluvních stran, že na dalším trvání smlouvy nemá zájem

b) dohodou stran

c) výpovědí poskytovatele

d) odstoupením od smlouvy

4. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv vypovědět smlouvu s měsíční výpovědní dobou, a to bez udání důvodu. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k doručení výpovědi. V případě ukončení smlouvy z důvodu výpovědi poskytovatele je
poskytovatel povinen vrátit klientovi poměrnou část odměny za pronájem e-shopu, a to ve lhůtě 30 dnů od ukončení smlouvy. Poměrná část odměny se stanoví
dle poměru kalendářních měsíců, po které poskytovatel neposkytoval ani částečně služby dle této smlouvy, k počtu měsíců, po které měl poskytovatel služby
poskytovat.

5. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení smluvních povinností ze strany klienta. Za hrubé porušení smluvních povinností
se rozumí především:

a) prodlení s jakoukoliv úhradou dle smlouvy po dobu delší než 15 dnů

b) opakované prodlení s úhradou dle smlouvy, kdy opakovaným prodlením se rozumí prodlení nejméně ve dvou případech v období 6 po sobě jdoucích kalendářních
měsíců.

c) zveřejnění obsahu, dat či informací v rozporu s čl. VI. odst. 3. těchto podmínek, tedy informací a dat, které jsou v rozporu se závaznými právními
předpisy

d) prokazatelné porušení autorských práv ze strany klienta

e) neoprávněné předání e-shopu k užívání třetí osobě

6.Poskytovatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:

a) klient vstoupil do likvidace

b) vůči klientovi byl podán insolvenční návrh

c) byl u klienta zahájen výkon rozhodnutí či exekuce

7. Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:

a) poskytovatel omezí či pozastaví provoz e-shopu po dobu delší 30 dní. V takovém případě je klient oprávněn odstoupit od smlouvy poté, co poskytovatele
vyzve ke sjednání nápravy, poskytne mu dodatečnou lhůtu v délce nejméně 10 dní a poskytovatel ani v dodatečně poskytnuté lhůtě nesjedná nápravu. Nárok na
odstoupení nevzniká v případě, kdy poskytovatel přeruší poskytování služeb v souladu s čl. IV. odst. 7., čl. VI. odst. 6. těchto podmínek.

b) klient nesouhlasí se změnou obchodních podmínek. V takovém případě je klient oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě 7 pracovních dnů od zveřejnění
nového znění obchodních podmínek.

c) poskytovatel vstoupil do likvidace

d) byl shledán úpadek poskytovatele

8. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno v písemné formě a musí obsahovat důvod pro podání odstoupení.

9. Smlouva zaniká okamžikem doručení odstoupení druhé straně. Odstoupením zanikají veškerá práva a povinnosti stran s výjimkou těch, které vzhledem k
jejich povaze a dle vůle stran mají trvat i po ukončení smlouvy, zejména práva a povinnosti obsažená v ujednáních o náhradě škody, smluvních pokutách,
povinnosti mlčenlivosti nebo ustanovení na ochranu autorských práv poskytovatele, jakož i povinnost uživatele k úhradě splatných závazků.

X. Ochrana osobních údajů, používání cookies

1. V rámci plnění dle smlouvy je nezbytné, aby poskytovatel shromažďoval, uchovával a zpracovával osobní údaje týkající se klientů, a to za účelem řádného
plnění povinností dle smlouvy, zkvalitnění poskytovaných služeb, zajištění vyššího uživatelského komfortu e-shopu, realizace marketingových akcí, nabízení
obchodu a služeb a zasílání informačních sdělení. Klient s výše uvedeným souhlasí a uzavřením smlouvy uděluje poskytovateli souhlas s uchováváním a
zpracováním osobních údajů ve smyslu § 5 a §9 z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), a to v rozsahu: jméno,
název, datum narození, IČ, sídlo, platební údaje, kontaktní údaje (souhrnně dále jen jako „osobní údaje“).

2. Klient uzavřením smlouvy potvrzuje, že byl poskytovatelem jakožto správcem osobních údajů informován o možnosti předání poskytnutých osobních údajů
jinému správci v souladu, rozsahu a za podmínek dle § 5 odst. 6 ZOOÚ za účelem nabízení obchodu a služeb a s tímto výslovně souhlasí.

3. Poskytovatel a všechny jím pověřené osoby se zavazují zajistit maximální úroveň ochrany soukromí a osobních údajů klientů. Za tímto účelem přijal
poskytovatel ve smyslu § 13 ZOOÚ taková technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo
nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému
zneužití osobních údajů.

4. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje klient poskytovateli po celou dobu trvání smluvního vztahu.

5. Klient uzavřením smlouvy stvrzuje, že byl poučen o svých právech dle § 12 a 21 ZOOÚ a dále o skutečnosti, že poskytnutí osobních údajů je z jeho strany
dobrovolné. Uživatel má právo na přístup k informacím o zpracovávání jím poskytnutých údajů. Na žádost klienta poskytovatel pravdivě informuje klienta o
účelu zpracovávání, kategoriích, zdrojích, povaze automatizovaného zpracovávání a příjemcích jeho údajů. Klient, který zjistí nebo se domnívá, že jeho
údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života, v rozporu se zákonem nebo jsou tyto údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracovávání, může poskytovatele požádat o vysvětlení a odstranění závadného stavu, zejména o provedení opravy, doplnění, blokování nebo likvidaci jeho
údajů. Nebude-li žádosti klienta vyhověno, může se za účelem sjednání nápravy obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Poskytovatel je jako správce osobních údajů registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod reg. č. 00067828, ze dne 26. 8. 2016. Jako správce je
provozovatel oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů klienta v souladu s § 6 ZOOÚ další zpracovatele. Dále mohou být poskytnuté údaje zpracovávány
jinými osobami ve smyslu § 14 ZOOÚ na základě smlouvy s jiným správcem či zpracovatelem. Správce, jeho zpracovatelé, popř. jiné osoby ve smyslu § 14 ZOOÚ
budou údaje uživatele zpracovávat manuálně a automatizovaně, v souladu s výše specifikovaným účelem a v daném rozsahu.

7. Odebrání souhlasu se zpracováním osobních údajů či žádost klienta o výmaz jeho osobních údajů je klient povinen učinit písemně a zaslat jej na adresu
sídla poskytovatele. Poskytovatel řádně doručenému odebrání souhlasu či žádosti klienta o úplný výmaz jeho údajů bez odkladu vyhoví. V takovém případě je
poskytovatel oprávněn dále zpracovávat osobní údaje klienta pouze v takovém rozsahu, jaký je nezbytný pro řádné plnění povinností poskytovatele dle
smlouvy.

8. Za účelem snazšího používání klientského účtu a administrativního přístupu do e-shopu využívá poskytovatel v souladu se zákonem technologie cookies,
spočívající v ukládání malého množství textových dat na zařízení uživatele (dále jen „cookies“)

9. Poskytovatel využívá dvou druhů cookies:

a) dočasné soubory Cookies, které jsou uloženy v zařízení uživatele jen do ukončení relace, sloužící k uchování informací při procházení z jedné webové
stránky na druhou, čímž zajišťují správné fungování Portálu. Dočasné soubory Cookies se po ukončení relace nijak nezpracovávají;

b) trvalé soubory Cookies, které zůstávají uloženy v zařízení uživatele až do jejich odstranění, sloužící k identifikaci zařízení uživatele v případě
opětovného použití Portálu. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti uživatele ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

10. Cookies shromažďují údaje o klientovi a jeho aktivitě. Získané informace slouží k vylepšení a dalšímu vývoji klientského účtu a administrativního
přístupu, přizpůsobení dle preferencí konkrétního klienta.

11. Uzavřením smlouvy klient souhlasí s ukládáním souborů cookies, jakož i s jejich dalším zpracováním. Souhlas s ukládáním souborů cookies a jejich dalším
zpracováním může klient kdykoliv odvolat, a to písemně na adresu sídla poskytovatele.

12. Ukládání souborů cookies může klient taktéž omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. V důsledku toho však může dojít k částečnému
nebo úplnému omezení funkčnosti klientského účtu. Za škodu vzniklou v důsledku uvedeného omezení funkčnosti klientského účtu nenese poskytovatel žádnou
odpovědnost.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek. Novou verzi obchodních podmínek je poskytovatel povinen zveřejnit na svých internetových stránkách, popř.
prostřednictvím klientského účtu. Jestliže klient s novým zněním obchodních podmínek nesouhlasí, je oprávněn od smlouvy odstoupit za podmínek dle čl. IX.
odst. 6. písm. b) těchto podmínek. Jestliže tak neučiní, má se za to, že obchodní podmínky akceptuje v plném rozsahu.

2. Úkony týkající se vzniku, změny a zániku smluvního vztahu s výjimkami uvedenými ve smlouvě a v těchto podmínkách musí být doručena v písemné formě, a to
formou osobního předání, doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či datovou schránkou. Při osobním předání se listina považuje za
doručenou i odmítnutím převzetí. Při doručování prostřednictvím poskytovatele poštovní licence se považuje zásilka za doručenou nejpozději uplynutím
třetího pracovního dne po jejím odeslání. Při doručování prostřednictvím datové schránky se zásilka považuje za doručenou okamžikem přístupu do datové
schránky, nejpozději pak uplynutím desátého dne po odeslání datové zprávy.

3. V případě, že se některé ustanovení těchto podmínek stane, nebo je neplatné, nemá tato neplatnost vliv na ostatní ustanovení těchto podmínek.

4. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem se řídí závaznými právními předpisy České republiky.

5. V případě sporu je místně příslušným soud, v jehož obvodu má sídlo poskytovatel.

6. Každá ze stran má povinnost informovat druhou stranu o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění dle smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.9.2016